Ajuntament de Centelles

Xerrada 10 anys d'execució del pla de barris a Centelles

XERRADA

10 anys d'execució del Pla de Barris a Centelles


Amb la participació de:
  • Josep Paré Aregall, Alcalde
  • Damià Calvet Valera, Conseller de Territori i Sostenibilitat
  • Miquel Arisa Coma, Alcalde de juny de 1995 a juny de 2019
  • Joaquim Nadal Farreras, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 2003 - 2010

Fent la reserva i anant a l’esdeveniment accepteu el compromís exprés de:
  • Presentar absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No haver conviscut o no haver tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.

Aquest aplicatiu funciona amb la plataforma Loriun